Vilka är våra strategiska mål?

Mål 2045
• Antalet anställda är minst 50 procent högre än 20196.
• Områdets samlade omsättning är minst 100 procent högre än 20196.
• Nettoutsläppen av växthusgaser från svensk sjöfart är lika med noll. Övriga skadliga utsläpp till luft och vatten från svensk sjöfart är lika med noll.
• Sverige har klättrat i rankning bland sjöfartsnationerna i världen.
• Det finns svenska innovationer i minst 50 procent av världens totala antal handelsfartyg.
• Det finns fler svenskflaggade fartyg än 2030.
• Antalet passagerare på fartyg i inre fart har minst dubblerats jämfört med 2030.
• Sjöfartssektorn har minst 40 procent av det lägst representerade könet anställda inom varje område, ombord och i landorganisationer.
• Sjöfartssektorn kännetecknas av attraktiva, säkra, stimulerande och inkluderande arbetsplatser med ett väl fungerande arbete för att förebygga ohälsa och olycksfall och bidra till ett hållbart arbetsliv.

Delmål 2030
• Sjöfartsnäringen ses som en integrerad del av det import- och exportberoende svenska näringslivet. Det finns en dialog som skapar fortsatta förutsättningar för konkurrenskraftiga och hållbara internationella transporter.
• Antalet anställda är minst 25 procent högre än 20196.
• Områdets samlade omsättning är minst 50 procent högre än 20196.
• År 2030 har svensk sjöfart sänkt sina utsläpp av växthusgaser till högst 50 procent av 2008 års nivå per transportarbete och det finns demonstrerade och implementerbara lösningar för helt fossilfria fartyg.
• År 2030 har Sverige arrangerat en global konferens, kopplad till avslutningen av UN Ocean Decade, baserad på att vi genom tio års intensivt arbete inom svensk sjöfartsforskning och -innovation intagit en ledande roll när det gäller sjöfartens minskade avtryck på havsmiljön.
• Det finns nationella satsningar på sjöfarts-FoI eller inom områden som gynnar sjöfarten som är i paritet med satsningarna i jämförbara länder som har ambitionen att driva sjöfartens utveckling.
• Det finns fler svenskflaggade fartyg än 20196.
• Antalet passagerare på fartyg i inre fart har minst dubblerats jämfört med 2019.
• Sjöfartssektorn har tillsammans tagit fram och börjat implementera en handlingsplan för hur en arbetsmiljö i världsklass ska uppnås, som hanterar komplexiteten i organisations- och ägarformer, förebygger ohälsa och olycksfall och bidrar till sjöfarten som en attraktiv bransch med inkluderande och utvecklande arbetsplatser.

Reglerande målområden
Det finns också många målsättningar på såväl, nationell och europeisk som internationell nivå, som styr och påverkar sjöfartens utveckling. Det är dock långt ifrån klarlagt hur dessa målsättningar ska uppnås. Genom fokuserade forsknings- och innovationsinsatser och efterföljande demonstration finns stora möjligheter till lansering av tjänster och produkter av betydelse för exportindustrin och sjöfartens konkurrenskraft. Tidigare genomförda strategiska initiativ på området Delar av sjöfartssektorn har tidigare samlats i ett antal strategiska initiativ, där det i vissa fall satts upp formella mål. Vi har tagit hänsyn till dessa mål i formuleringarna av våra egna.