Vad rekommenderar vi?

För att rikta in svensk sjöfartsforskning och -innovation på bästa sätt behöver vi sätta upp ett antal strategiska mål.
Vi föreslår att det inrättas program för sjöfartsforskning och -innovation som kompletterar befintliga program inom Trafikverket och Energimyndigheten. Därmed möjliggörs forskning och innovation utanför dessa två myndigheters ansvarsområden och prioriterade satsningsområden. För att möjliggöra den nödvändiga forskningen och innovationen utifrån de i agendan beskrivna behoven behöver den statliga finansieringen ökas, förslagsvis till minst det dubbla inom fem år. Detta innebär samtidigt att industrins insatser ökar genom medfinansiering.

Skapa långsiktig finansiering för säkrad sjöfartskompetens
Vi föreslår att det skapas en hållbar långsiktig finansiering av sjöfartsutbildningar i Sverige. Svensk sjöfartskompetens är samhällsviktig; sjöfartsutbildningarna tillhandahåller personal för forskning och innovation och medför att forskningsresultat snabbare förs ut och implementeras.

Säkerställ kompetensen om sjöfart i offentlig förvaltning
Vi föreslår att regeringen via ansvariga departement tillser att kunskapen om sjöfart höjs inom samtliga relevanta departement och myndigheter, på alla relevanta nivåer, även utanför de verksamheter som har ett direkt sjöfartsansvar.

Säkerställ långsiktig trippelhelixsamverkan
Vi föreslår att den ambition som uttrycks i bland annat Den svenska maritima strategin och Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet realiseras genom finansiellt stöd av befintliga och potentiella samarbetsplattformar.

Genomför åtgärderna i Färdplan för fossilfri konkurrenskraft
Vi föreslår att den Färdplan för fossilfri konkurrenskraft – sjöfartsnäringen som tagits fram inom regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige realiseras. Vi ser gärna att den statliga flottan med Färjerederiets, Sjöfartsverkets och Kustbevakningens fartyg ges förutsättningar att vara föregångare.