Vad omfattar agendan?

I begreppet sjöfartssektorn inkluderar vi allt som rör rederiverksamhet, hamnar, marintekniska företag och varv samt relevanta delar av serviceverksamheter, akademi och institut som utbildar och forskar inom ovan nämnda områden plus de myndigheter och offentliga aktörer som har uppdrag inom, intresse av eller påverkan på sjöfartsområdet – även inom totalförsvaret.
För att fånga upp alla involverade aktörers behov betraktar vi i den här agendan sektorn ur ett antal olika aspekter, indelade i fyra huvudgrupper, där vi identifierar sektorns utmaningar ur ett strategiskt perspektiv:

Aspekter: Övergripande
Sjöfartens innovationssystem
Digitalisering och automatisering
Energibärare och dess infrastruktur
Totalförsvar och försörjningssäkerhet
Lagar, incitament, policyer och affärsmodeller

Aspekter: I land
Logistik, mobilitet och intermodalitet
Hamn-/terminalutveckling
Vattenburen kollektivtrafik

Aspekter: Fartyget
Fartygsdesign och -teknik
Energieffektivisering
Sjöfartens miljöpåverkan

Aspekter: Människan
Hållbart arbetsliv inom sjöfarten
Sjösäkerhet och human factors
Kunskap, kompetens och utbildning