Pågående och avslutade projekt

Inom Hållbar sjöfart startades

2019: elva förstudier, två forskningsprojekt och två innovationsprojekt
2020: tre förstudier, tre forskningsprojekt och två innovationsprojekt
2021: åtta förstudier och ett forskningsprojekt

Förstudier

Avslutade 2020

The potential of ammonia as fuel for shipping – Julia Hansson, IVL Svenska Miljöinstitutet julia.hansson@ivl.se

Fossilfri kollektivtrafik på vatten – Karl Jivén, IVL Svenska Miljöinstitutet karl.jiven@ivl.se

Miljöpåverkan av en hamns undervattensbuller – analys av forskningsbehov kring källor och effekter samt åtgärder och styrmedel för att mildra problemet – Torbjörn Johansson, IVL Svenska Miljöinstitutet torbjorn.johansson@ivl.se

Digitalisering och automatisering i små och medelstora hamnar – Mikael Lind, RISE mikael.lind@ri.se

Storlek, specialisering och flexibilitet – hamnarnas roll i ett hållbart transportsystem – Inge Vierth, VTI inge.vierth@vti.se

Analys av Paris MoU i relation till sjöfartens miljöpåverkan och konkurrensneutralitet – Ida-Maja Hassellöv, Chalmers ida-maja@chalmers.se

Social hållbarhet i praktiken (SHIP). Kartläggning av det strategiska och praktiska arbetet med socialt hållbar utveckling i svensk sjöfartsnäring – Cecilia Österman, Linnéuniversitetet cecilia.osterman@lnu.se

Efterrening av metanslip från marina LNG-motorer – Hulda Winnes, IVL Svenska miljöinstitutet hulda.winnes@ivl.se

Avslutade 2021

Utbildning för en miljömässigt hållbar sjöfart – Kent Salo, Chalmers kent.salo@chalmers.se

Transparent Informationshantering och Samverkan för ökad Säkerhet vid transport av farligt gods (TISS) – Sjöfartsspåret ​- Marta Gonzalez-Aregall, Göteborgs Universitet marta.gonzalez-aregall@gu.se

Startade 2019

Kartläggning av oreglerade kolväteutsläpp från värmebehandling av oljerester ombord på fartyg – Kent Salo, Chalmers kent.salo@chalmers.se

Psykisk ohälsa i sjöfarten, en prevalensstudie – Joakim Dahlman, VTI joakim.dahlman@vti.se

Startade 2020

Intressentanalys av Sveriges hamninfrastruktur – Linea Kjellsdotter Ivert, VTI linea.kjellsdotter@vti.se

Startade 2021

ReliS – Reliable Sprinkler – Anna Olofsson, RISE anna.olofsson@ri.se Urban vattenvägslogistik – Martin Svanberg, SSPA martin.svanberg@sspa.se

Urban vattenvägslogistik – Martin Svanberg, SSPA martin.svanberg@sspa.se 

Carbon capture potential on-board ships – Karl Jivén, IVL karl.jiven@ivl.se

Säker vätgasinstallation ombord – Andreas Bach, RISE andreas.bach@ri.se

Gamification för vattenburen trafik i tidiga planeringsskeden – Nicole Kringos, KTH nicole.kringos@abe.kth.se

BRAVE ECO -Benchmark for Reduction of Anchoring Vessels’ Emissions  – Enabling Change of Operations – Fredrik Rauer, Göteborgs Hamn fredrik.rauer@portgot.se

Kompositer För en hållbar Sjöfart (KOFS) – Peter Sjögren, RISE peter.sjogren@ri.se

AI-based Fire safety system using Big Data – Joakim Lundman, RISE joakim.lundman@ri.se

 

Forskningsprojekt

Startade 2019

Hållbart fartygsunderhåll genom framtagande av beslutsstöd samt hållbarhetsklassning av antifouling-strategier – Erik Ytreberg, Chalmers erik.ytreberg@chalmers.se

Propeller-Hull Interaction Effects in Waves – Arash Eslamdoost, Chalmers arash.esalmdoost@chalmers.se

Startade 2020

Vätgas, ammoniak och batteridrift för framtidens sjöfart – Selma Brynolf, Chalmers selma.brynolf@chalmers.se

DEMOPS Machine learning based speed-power performance modelling to reduce fuel cost and emissions from shipping – Wengang Mao, Chalmers wengang.mao@chalmers.se

Operationalizing COLREGs in SMART ship navigation – Reto Weber, Chalmers reto.weber@chalmers.se

Startade 2021

Propeller-Hull Interaction Effects in Waves – Part 2 – Arash Eslamdoost, Chalmers arash.eslamdoost@chalmers.se

 

Innovationsprojekt

Startade 2019

Autonom säkerhet – nya sensorer – Mikael Hägg, RISE mikael.hagg@ri.se

Lätta elfartyg – Mikael Hägg, RISE mikael.hagg@ri.se

Startade 2020

SAILPROP – även seglande lastfartyg behöver en energieffektiv propeller – Sofia Werner, SSPA sofia.werner@sspa.se

Digitalisering, automatisering och elektrifiering av svenska små och medelstora hamnar – Sandra Haraldson, RISE sandra.haraldson@ri.se