Hållbar Sjöfart

Hållbar Sjöfart är Trafikverkets branschprogram som löper över tio år, 2019-2028. Programmet, som drivs av Lighthouse, har som målsättning att skapa en internationellt konkurrenskraftig, hållbar och säker sjöfartssektor med god arbetsmiljö.

Programmet ska bidra till detta genom en stärkt, breddad och fördjupad triple helix-samverkan där akademi, näringsliv och myndigheter tillsammans tar sig de utmaningar sjöfarten står inför. Det handlar om allt från luftföroreningar, utsläpp av växthusgaser och påverkan på den marina miljön till att göra sjöfarten mer kostnadseffektiv, säkrare och mer hälsosam och attraktiv som arbetsplats.

Programmet ska även bidra till stärkt forskning- och utvecklingskompetens och till att tillämpbar kunskap och konkret nytta skapas från de forsknings- och innovationsprojekt som drivs inom ramen för Hållbar sjöfart. En viktig spinoff är även långsiktig kompetensförsörjning.

Tanken är att en hållbar sjöfart ska nås ur såväl ett ekonomiskt, ett miljömässigt och ett socialt perspektiv. Det innebär en utmaning i sig eftersom ett antal målkonflikter finns mellan de olika perspektiven. Till exempel kan regler som är ämnade att minimera utsläpp inom sjöfarten leda till oproportionerliga kostnadsökningar, vilket i sin tur kan ge en direkt motsatt effekt i ett större perspektiv eftersom mer kostnadseffektiva transportsätt som har en högre miljöpåverkan då väljs framför sjöfarten. Sådana utmaningar behöver sektorn hantera under de kommande åren.

Hållbar sjöfart fördelar hållbarhetsaspekterna över fyra temaområden; Fartygsdesign, framdrivning och handhavande; Maritimt arbetsliv; Effektiva transportsystem, styrmedel och affärsmodeller, samt; Digitalisering och automatisering. Inom områdena drivs forskning och innovation i olika projekttyper – förstudier, forskningsprojekt och innovationsprojekt.

Programmets upplägg är att en förstudie ska kunna leda vidare till ett forskningsprojekt som i sin tur ska kunna leda vidare till ett innovationsprojekt. En förstudie kan också leda vidare direkt till ett innovationsprojekt. Ett forskningsprojekt inriktas mot de lägre nivåerna på TRL-skalan (Technology Readiness Level) medan innovationsprojekt riktas mot de högre nivåerna.

Planerade leveranser från Hållbar Sjöfart under tioårsperioden utgörs av; minst 20 förstudierapporter, 5 avslutade forskningsprojekt, 8 avslutade innovationsprojekt, 10 årskonferenser, 20 workshops, 10 halvårs- respektive 10 helårsrapporter och 9 verksamhetsplaner.