Miljöpåverkan av en hamns undervattensbuller

Hamnbuller innehåller buller från fartyg och konstruktionsarbeten, men kan inte förutsägas från kunskap om dessa då operationskaraktäristika skiljer sig åt. Denna studie ger en bakgrund till problemet, inventerar styrmedel, regler och rekommendationer på området samt går igenom litteraturen med avseende på bullernivåer nära hamnar och effekter på marint liv. Det har gjorts få studier av undervattensbuller i hamnar. Vår genomgång av de studier som har genomförts har visat att bullret i hamnar liknar det som uppmätts nära fartygsleder. 

Utförande parter:IVL, SSPA, Chalmers, Göteborgs hamn, Furetank, Lysekils hamn, IVL Svenska miljöinstitutet

Senaste nytt