Swedish transportation research conference 2018 – call for abstracts

Välkommen till den sjunde i en serie årliga vetenskapliga konferenser som samlar svensk transport- och logistikforskning. Årets konferens hålls i Göteborg den 15-16 oktober och samarrangeras mellan Handelshögskolan i Göteborg och Chalmers tekniska högskola.

Konferensen omfattar alla transportslag och alla typer av transport-, trafik- och logistikrelaterade frågor. Konferensen välkomnar bidrag från alla discipliner och delområden som berör analys, förståelse, planering och utvärdering av transport- och logistiksystem.

Exempel på teman

 • Nya tekniker och organisationsformer som påverkar logistik- och transportsystemen
 • Supply chain management
 • Transportpolitik och samhällets planeringsprocesser
 • Prissättning, regleringar, styrmedel
 • Modellering och simulering av transport- och logistikflöden och efterfrågan
 • Upphandling, kontrakt och affärsmodeller
 • Transporter och logistik ur ett tjänsteperspektiv
 • Samhällsekonomisk analys och värdering
 • Trafikantbeteende
 • Trafiksäkerhet och hälsa
 • Hållbarhet, miljö och markanvändning
 • Intelligenta och automatiserade transport- och logistiksystem
 • Planering av logistik- och transportsystem
 • Terminal- och förrådshantering

Syften

 • Skapa en mötesplats för svenska transport- och logistikforskare och forskningsintresserade som ger en överblick av svensk transportforskning
 • Öka de yrkesmässiga och sociala kontaktytorna mellan svenska transport- och logistikforskare
 • Förbättra samarbetet och informationsutbytet mellan transport- och logistikforskningens olika discipliner och delområden
 • Ge möjlighet för yrkesverksamma inom branschen (myndigheter, planeringsorgan, konsultföretag) att ta del av de senaste forskningsrönen från svenska forskare
 • Förbättra förutsättningarna för ökad rörlighet mellan institutionerna i Sverige

Senast 15 juni
Konferensspråk är svenska men konferensbidrag och presentationer kan vara på svenska eller engelska. Vänligen skriv ditt ”extended abstract” på två sidor i det språk som du tänker använda i presentationen och använd följande struktur: (1) frågeställning och kort sammanfattning av state-of-the-art, samt relevanta referenser; (2) metod; (3) analys or resultat. Vetenskapliga bidrag från universitet, forskningsinstitut, konsultbolag eller myndigheter är lika välkomna. Abstract skickas senast den 15 juni till johan.woxenius@gu.se. Bidragen bedöms av den vetenskapliga kommittén enligt dess kvalitet, forskningshöjd och relevans. Besked om antagning meddelas senast den 31 augusti.

Mer information i PDF:en nedan: 

Senaste nytt